Περιεχόμενα
Αρχική σελίδα
Σκοπός αυτού του project είναι, να μπορούν οι μαθητές που μετέχουν σ’ αυτό, να αναγνωρίσουν μερικές από τις πιο βασικές εφαρμογές των φυσικών επιστημών, οι οποίες άλλαξαν την καθημερινότητα των ανθρώπων τους τελευταίους δύο αιώνες. Να συνδέσουν αυτές τις εφαρμογές με τους νόμους των φυσικών επιστημών στους οποίους στηρίζονται. Να αντιληφθούν τον καθοριστικό ρόλο αυτών των εφαρμογών στην κοινωνική –πολιτική και οικονομική ζωή των ανθρώπων και να μπορούν να συνδέσουν της εξελίξεις των «θετικών επιστημών» με το κοινωνικό «γίγνεσθαι».
Επιπλέον, να είναι σε θέση παρατηρούν, να προβληματίζονται και να αναγνωρίζουν σε όλα αυτά που θεωρούν αυτονόητα στη ζωή τους, τις εφαρμογές των φυσικών επιστημών. Να αναγνωρίζουν –προβλέπουν τις βαθιές κοινωνικές αλλαγές που ακολουθούν τις μεγάλες τεχνολογικές ανακαλύψεις , είτε αυτές συνέβησαν στο παρελθόν , είτε θα συμβούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Όλα αυτά δε θα παρουσιαστούν μέσα από μια ντετερμινιστική λογική. Δηλαδή , δε θα αναζητήσουμε στις τεχνολογικές λύσεις τις εξηγήσεις για τις πράξεις των ατόμων, αγνοώντας εντελώς το ρόλο της κοινωνίας και του ανθρώπινου παράγοντα . Επιλέξαμε λοιπόν, να χαρακτηρίσουμε ( στον τίτλο του project ) τους δρόμους της φυσικής και της κοινωνιολογίας παράλληλους, για να μη θεωρηθεί πως μεταξύ τους υπάρχει μια άρρηκτη σχέση αιτίας – αποτελέσματος.
Θα παρουσιάσουμε τη δομή των κοινωνιών της κεντρικής Ευρώπης, κατά την περίοδο της φεουδαρχίας και κατόπιν, τη διαδικασία μετάβασης στη βιομηχανική κοινωνία. Έτσι θα γίνει κατανοητή η αλλαγή στις ανθρώπινες σχέσεις και στις κοινωνικές δομές που συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Σε επόμενο στάδιο θα παρουσιάσουμε τη νέα κοινωνική δομή και τη θέση των ατόμων, όταν εφαρμόστηκαν στην πράξη οι νόμοι της φυσικής και η κοινωνία πέρασε στη φάση της μαζικής παραγωγής, με πολλές συνέπειες ( εκβιομηχάνιση, νέοι τρόποι μεταφοράς των εμπορευμάτων και των ατόμων, νέοι τρόποι επικοινωνίας …)
Ακολούθως θα διερευνήσουμε με ποιο τρόπο η χρήση του ηλεκτρισμού στο φωτισμό των δρόμων, επηρέασε τις συνήθειες των ατόμων και τον τρόπο «κίνησής τους» στο χώρο.Τέλος θα μας απασχολήσουν εκείνες οι αλλαγές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, που συνδέονται με τη γενίκευση της χρήσης των οικιακών συσκευών (τις ονομαζόμενες λευκές συσκευές ) .Το ενδιαφέρον μας θα εστιαστεί κυρίως στη θέση της γυναίκας, η οποία παραδοσιακά θεωρείτο υπεύθυνη για τα θέματα διαχείρισης του «οίκου».
Σε δεύτερο επίπεδο, θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά την ιστορία κάποιων σημαντικών εφευρέσεων των τελευταίων αιώνων ( π.χ. ατμομηχανή, ηλεκτρική κουζίνα, αυτοκίνητο κ.λπ.).
Τέλος θα παρουσιάσουμε τους νόμους της φυσικής στους οποίους στηρίζονται αυτές οι εφαρμογές.Περιεχόμενα
Αρχική σελίδα